สถานะเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชม

1,867,249

จำนวนผู้ใช้งานขณะนี้

1

www.aodliumtong.com

เกี่ยวกับเรา

ร้านพระเครื่องประเสริฐ โดย(อ๊อด เลี่ยมทอง)

เชื่อถือได้

- เราซื่อตรงและให้เกียรติทุกคนและร่วมกันทำงานเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
- เราพยายามทำในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าของเรา
- เราพร้อมจะตัดสินใจและรับผิดชอบในการกระทำของเรา

สร้างสรรค์

- เราพยายามเสาะหาแนวคิดใหม่ๆ และวิธีการใหม่ๆ ซึ่งจะนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
- เราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำ งานร่วมกัน
- เราทำงานด้วยความท้าทายซึ่งทำให้ธุรกิจของเราพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าเหนือ ผู้อื่น

เอาใจใส่

- เราเชื่อมั่นว่าพนักงานของเราคือส่วนหนึ่งของครอบครัวที่มีค่ายิ่งของบริษัท
- เราตั้งใจจะทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคีและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และคู่ค้าของเรา
- เราปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะเดียวกับที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา
- เรายอมรับผลงานและยินดีในความสำเร็จของกันและกัน
- เราสร้างสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

กล้าคิดกล้าทำ

- เรามีความปรารถนาที่แน่วแน่เพื่อพัฒนาบริษัทของเราและเป็นผู้ขยายเครือข่าย ธุรกิจของเราไปทั่วโลก
- เราปฏิบัติงานด้วยความเด็ดเดี่ยว ประเมินความเสี่ยงอย่างสุขุมและเรียนรู้จากข้อผิดพลาด
- เราตระหนักดีว่าโอกาสเกิดจากความรับผิดชอบและความรู้สึกเป็นเจ้าของในงาน นั้นๆ

วิสัยทัศน์

“สู่ความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิผลสูง สุด มุ่งมั่นการบริการที่เป็นเลิศด้วยเครือข่ายของคนไทยที่กระจายสู่ทุกภูมิภาค ของโลก”
ปณิธาน
1. คุณภาพเชิงรุก การบริการเชิงรุก การบริหารเชิงรุกคือ วัฒนธรรมขององค์กร
2. เพิ่มการเติบโตของเครือข่ายตลอดเวลา เพื่อความแข็งแกร่งของการค้าไทย กว้างไกลสู่ทุกมุมโลก
3. ความเข้มแข็งของความสัมพันธ์ในองค์กร สู่ความเข้มแข็งของความก้าวหน้าและรากฐานทางการเงิน

เป้าหมาย

1.ให้ผู้ประกอบการทั่วไทยสร้างเว็บไซต์ได้ ด้วยตนเองง่ายๆ เพื่อนำสินค้าและบริการกระจายออกสู่ตลาดโลก
2.พัฒนาค้น คว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และบริการใหม่ๆ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
3.ให้ บริการลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เสมือนหนึ่งครอบครัวของเรา
4.สร้าง พันธมิตรการค้าอย่างต่อเนื่อง และเติบโตไปด้วยกันอย่างไร้ขีดจำกัด
5.นำ บริการของบริษัทขยายสู่ตลาดโลก

กลยุทธ์

1.เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจงานทาง ด้านอินเตอร์เน็ตเป็นเจ้าของกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2.พัฒนาฝึกอบรมตัวแทน จำหน่ายและพันธ์มิตรให้มีความรู้ ในการทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ทางด้านงานขาย การบริการและการบริหารพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.พัฒนา ค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการขายให้กับตัวแทนจำหน่าย
4.สนับ สนุนตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตรให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด